Η πώληση προϊόντων στον Ιστότοπο μας («www.missonistore.com»ή ο «Ιστότοπος») διέπεται από τους παρόντες γενικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης (οι «Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης»). Τα προϊόντα που αγοράζονται στον Ιστότοπο πωλούνται απευθείας από την Missoni S.p.A. (η «Missoni» ή ο «Πωλητής»), εταιρεία με έδρα στην Ιταλία, via Luigi Rossi 52, 21040, Sumirago (VA), αριθμός φορολογικού μητρώου και ΑΦΜ και αριθμός εγγραφής στο μητρώο εταιρειών του Varese 00213650120, μετοχικό κεφάλαιο 6.537.143,08 ευρώ πλήρως καταβεβλημένο. 

Όλες οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη σελίδα Εξυπηρέτησης Πελατών, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με τις παραγγελίες και τις αποστολές, καθώς και σχετικά με τις επιστροφές χρημάτων και προϊόντων που αγοράστηκαν στον Ιστότοπο. Μπορείτε πάντα να επικοινωνείτε με τον Πωλητή μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών. Για οποιαδήποτε άλλη νομική πληροφορία, συνιστάται να ελέγξετε τις ενότητες της Ιστοσελίδας με τους τίτλους «Γενικοί όροι και προϋποθέσεις πώλησης», «Πολιτική απορρήτου» και «Δικαίωμα υπαναχώρησης». 


1. Η εμπορική μας πολιτική

1.1 

Ο Πωλητής πωλεί μέσω της Ιστοσελίδας μόνο προϊόντα που φέρουν το εμπορικό σήμα Missoni ή/και άλλα εμπορικά σήματα του Πωλητή ή/και εμπορικά σήματα που έχουν παραχωρηθεί με άδεια στον Πωλητή. Ο Πωλητής διεξάγει τις δραστηριότητές του στο ηλεκτρονικό εμπόριο αποκλειστικά σε σχέση με τους τελικούς χρήστες του, οι οποίοι χαρακτηρίζονται ως «καταναλωτές» (οι «Πελάτες»). Ο όρος «καταναλωτής» σημαίνει κάθε φυσικό πρόσωπο άνω των 18 ετών που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο για σκοπούς που δεν σχετίζονται με οποιαδήποτε εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή επαγγελματική δραστηριότητα που ενδεχομένως ασκεί. Τα προϊόντα που πωλούνται στον Ιστότοπο μπορούν να αγοραστούν μόνο από Πελάτες για προσωπική χρήση, με ρητή εξαίρεση οποιουδήποτε προσώπου που ενεργεί ως έμπορος ή ως μεσάζων. 


1.2

Λαμβάνοντας υπόψη την εμπορική του πολιτική, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να μην επεξεργάζεται παραγγελίες από πρόσωπα που δεν είναι «καταναλωτές» ή, σε κάθε περίπτωση, παραγγελίες που δεν συμμορφώνονται με την εμπορική του πολιτική. 


1.3

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης διέπουν αποκλειστικά την τοποθέτηση και αποδοχή παραγγελιών αγοράς προϊόντων στον Ιστότοπο μεταξύ των Πελατών και του Πωλητή. 


1.4

Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης δεν ρυθμίζουν την παροχή υπηρεσιών ή την πώληση προϊόντων από άλλα μέρη εκτός του Πωλητή, τα προϊόντα των οποίων είναι προσβάσιμα στον Ιστότοπο μέσω συνδέσμων, banners ή άλλων συνδέσμων υπερκειμένου. Πριν από την τοποθέτηση παραγγελιών και την αγορά προϊόντων και υπηρεσιών από μέρη εκτός του Πωλητή, κάθε Χρήστης θα πρέπει να ελέγχει τους όρους και τις προϋποθέσεις πώλησης, καθώς ο Πωλητής δεν ευθύνεται για την παροχή υπηρεσιών από τρίτους εκτός του Πωλητή ή για τη σύναψη συναλλαγών ηλεκτρονικού εμπορίου μεταξύ των χρηστών του Ιστότοπου και τρίτων. 


1.5

Η γλώσσα για τη σύναψη συμβάσεων μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή είναι η αγγλική. 

2. Πληροφορίες για τα προϊόντα και τη διαθεσιμότητά τους

2.1

Τα βασικά χαρακτηριστικά των προϊόντων παρουσιάζονται στον Ιστότοπο στο ενημερωτικό φυλλάδιο κάθε προϊόντος, με ένδειξη της σχετικής τιμής, των τρόπων πληρωμής που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο Πελάτης, του τρόπου παράδοσης των αγορασμένων προϊόντων, του τρόπου που η εταιρεία Missoni χειρίζεται τα παράπονα και τα τυχόν εξόδων αποστολής και παράδοσης. Παρέχονται επίσης οι συστάσεις του Πωλητή, η φυσική του διεύθυνση και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του, καθώς και η ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να παραδώσει τα αγαθά.  


2.2

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο δεν αποτελούν προσφορά προς το κοινό. 


2.3

Οι εικόνες και τα χρώματα των προϊόντων που εμφανίζονται στον Ιστότοπο, καθώς και η γραφική αναπαράστασή τους, ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται ακριβώς στα πραγματικά, λόγω της επίδρασης του προγράμματος περιήγησης στο Διαδίκτυο και της οθόνης που χρησιμοποιείται. Συνεπώς, ο Πελάτης πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στην περιγραφή και τα χαρακτηριστικά του προϊόντος που παρατίθενται στον Ιστότοπο. 


2.4

Η Missoni διατηρεί το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να περιορίσει το είδος ή/και την ποσότητα των προϊόντων που μπορούν να αγοραστούν στον Ιστότοπο. Η Missoni δεν ευθύνεται έναντι του Πελάτη σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός προϊόντος, εάν αυτό συμβεί πριν από τη σύναψη της σύμβασης. 


2.5

Η Missoni δεν πωλεί προϊόντα που είναι μεταχειρισμένα, παράτυπα ή υποβαθμισμένα σε σχέση με αυτά που προσφέρονται στην αγορά. 


2.6

Η Missoni δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα που οφείλονται σε αποτυχία ή δυσλειτουργία της σύνδεσης του Πελάτη με τον Ιστοτοπο. 

3. Πώς να συνάψετε τη σύμβαση με τον Πωλητή

3.1

Για να αγοράσει προϊόντα από τον Ιστότοπο, ο Πελάτης πρέπει (ι) να τοποθετήσει τα επιλεγμένα προϊόντα στο «Καλάθι Αγορών» κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί, (ιι) να συμπληρώσει την πρόταση παραγγελίας, (ι) να επιλέξει τη μέθοδο πληρωμής, (ιιιι) να αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και την Πολιτική Απορρήτου και (ιιιιι) να αποστείλει την πρόταση παραγγελίας στη Missoni μέσω του Ιστότοπου (η «Πρόταση Παραγγελίας»). Πριν προχωρήσει στη διαβίβαση της Πρότασης Παραγγελίας, ο Πελάτης θα πρέπει να εντοπίσει και να διορθώσει τυχόν σφάλματα καταχώρησης δεδομένων. 


3.2

Στη φόρμα Πρότασης Παραγγελίας, που εμφανίζεται αμέσως πριν από την αποστολή της παραγγελίας στη Missoni, η Missoni θα παρέχει συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε παραγγελθέντος προϊόντος, την τιμή (διευκρινίζοντας εάν περιλαμβάνονται ή όχι όλοι οι ισχύοντες φόροι ή δασμοί) (η «Τιμή») και οποιαδήποτε έξοδα αποστολής (συμπεριλαμβανομένων τυχόν πρόσθετων εξόδων που επιβαρύνουν τον Πελάτη για την επιλογή διαφορετικής ή/και ταχύτερης μεθόδου αποστολής και παράδοσης από την κανονική) (τα «Έξοδα αποστολής»).  


Τα έξοδα αποστολής αναγράφονται πάντα με σαφήνεια και ξεχωριστά από την Τιμή. 


Όταν οι χρήστες αγοράζουν από τις ακόλουθες χώρες [θα εισαχθεί σύνδεσμος ], η Missoni θα επιβαρύνεται με τελωνειακά τέλη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των ισχυόντων κανονισμών και η τιμή που εμφανίζεται στην Πρόταση παραγγελίας θα περιλαμβάνει και τα τελωνειακά τέλη. 


Όταν οι Χρήστες αγοράζουν από τις ακόλουθες χώρες [θα εισαχθεί σύνδεσμος] η Missoni δεν επιβαρύνεται με τελωνειακά τέλη βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και των ισχυόντων κανονισμών ενώ η τιμή που εμφανίζεται στην Πρόταση Παραγγελίας δεν θα περιλαμβάνει τελωνειακά τέλη (καθώς και φόρους εισαγωγής, τέλη εκτελωνισμού ή/και δασμούς) και οι Χρήστες θα πρέπει στη συνέχεια να προχωρήσουν μονομερώς στον εκτελωνισμό των προϊόντων που αγοράζονται από τον Ιστότοπο και στην καταβολή τυχόν πρόσθετων φόρων που απαιτούνται. Για τους λόγους αυτούς, συνιστούμε σε όλους τους Χρήστες που αγοράζουν από αυτές τις χώρες να επαληθεύουν το ποσό των εξόδων αυτών με το τοπικό τελωνείο τους πριν στείλουν την Πρόταση Παραγγελίας στη Missoni. Η τελωνειακή διαδικασία ενδέχεται να καθυστερήσει την παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων. Σε περίπτωση που οι χρήστες αντιμετωπίσουν τέτοιες καθυστερήσεις, συνιστούμε να επικοινωνήσουν με το τοπικό τελωνείο. Εάν οι χρήστες αρνηθούν να καταβάλουν τα τελωνειακά τέλη ή/και τους πρόσθετους φόρους κατά την άφιξη των παραγγελθέντων προϊόντων, τα προϊόντα θα επιστραφούν στη Missoni, η οποία θα εξουσιοδοτηθεί να χρεώσει στον αντίστοιχο Χρήστη τα τελωνειακά τέλη, τους φόρους καθώς και τα έξοδα αποστολής της επιστροφής. Εάν οι Xρήστες παραγγείλουν προϊόντα για αποστολή σε αυτές τις χώρες, αποδέχονται να πληρώσουν τα τελωνειακά τέλη και τους ενδεχόμενους πρόσθετους φόρους κατά την παράδοση, επομένως η Missoni δεν θα προβεί σε επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση επιστροφής των προϊόντων που έχουν αγοραστεί. 


3.3

Η διαβίβαση της Πρότασης Παραγγελίας αποτελεί δεσμευτική πρόταση αγοράς για τον Πελάτη, σχετικά με τα επιλεγμένα προϊόντα, η οποία διέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, με την επιφύλαξη του δικαιώματος υπαναχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 κατωτέρω. Η διαβίβαση της Πρότασης Παραγγελίας συνεπάγεται την υποχρέωση του Πελάτη να καταβάλει την τιμή των παραγγελθέντων προϊόντων. Μόλις παραληφθεί η Πρόταση Παραγγελίας, η Missoni θα στείλει ένα συνοπτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αυτό το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν συνεπάγεται αποδοχή της Πρότασης Παραγγελίας.  


Με την αποστολή της Πρότασης Παραγγελίας μέσω του Διαδικτύου, ο Πελάτης επιβεβαιώνει ότι έχει λάβει γνώση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ακολουθεί τους συγκεκριμένους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και τις περαιτέρω πληροφορίες που περιέχονται στον Ιστότοπο κατά την επαφή του με τον Πωλητή, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσης, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και του Δικαιώματος Υπαναχώρησης. Σε περίπτωση μη αποδοχής οιονδήποτε όρων και προϋποθέσεων που ορίζονται στους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, ο Πελάτης υποχρεούται να μην υποβάλει την Πρόταση Παραγγελίας για την αγορά προϊόντων στον Ιστότοπο. 


Οι Προτάσεις Παραγγελίας που λαμβάνονται από χώρες που δεν περιλαμβάνονται στις χώρες που εμφανίζονται στη σελίδα προβολής δεν γίνονται δεκτές από τον Πωλητή. 


3.4

Εάν τα προϊόντα που αναφέρονται στην Πρόταση παραγγελίας είναι διαθέσιμα, ο Πελάτης θα λάβει ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει ότι η Πρόταση Παραγγελίας έχει γίνει αποδεκτή και ότι τα προϊόντα αποστέλλονται (η «Επιβεβαίωση Παραγγελίας»). Εάν τα προϊόντα που αναφέρονται στην Πρόταση Παραγγελίας δεν είναι πλέον διαθέσιμα ή δεν είναι προς πώληση, ο Πελάτης θα λάβει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με το οποίο θα ακυρώνεται η Πρόταση Παραγγελίας. Στην τελευταία περίπτωση, ο Πωλητής θα φροντίσει να ενημερώσει τον Πελάτη άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών από την επομένη της ημέρας αποστολής της Πρότασης Παραγγελίας στον Πωλητή, για τυχόν μη διαθεσιμότητα (έστω και μερική) των παραγγελθέντων προϊόντων. Σε περίπτωση μερικής μη διαθεσιμότητας των προϊόντων που περιλαμβάνονται στην Πρόταση Παραγγελίας, ο Πελάτης θα επικοινωνήσει με την Εξυπηρέτηση Πελατών και μπορεί, εναλλακτικά, να αποφασίσει να λάβει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας μόνο για τα διαθέσιμα προϊόντα ή, εναλλακτικά, να ακυρώσει την Πρόταση Παραγγελίας. 


3.5

Η Επιβεβαίωση Παραγγελίας θα περιέχει μια περίληψη των βασικών χαρακτηριστικών της Παραγγελίας, δηλαδή τον κατάλογο όλων των παραγγελθέντων προϊόντων, την τιμή και τα έξοδα αποστολής, τον τρόπο πληρωμής που επέλεξε ο Πελάτης, τις πληροφορίες παράδοσης, καθώς και έναν σύνδεσμο που οδηγεί στην σελίδα που περιέχει τις νομικές πληροφορίες η οποία με τη σειρά της περιέχει τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και τους όρους και τους τρόπους άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης (συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων στις οποίες το δικαίωμα υπαναχώρησης αποκλείεται), που εμφανίζονται ήδη πριν προχωρήσετε στην αγορά.  


3.6

Η σύμβαση για την αγορά προϊόντων στον Ιστότοπο (η «Σύμβαση») θεωρείται ότι έχει συναφθεί μόνο εφόσον ο Πελάτης λάβει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας. Κατά συνέπεια, καμία σύμβαση δεν υφίσταται μεταξύ του Πελάτη και του Πωλητή έως ότου η Πρόταση παραγγελίας γίνει ρητά αποδεκτή από τον Πωλητή με την αποστολή της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας. 


3.7

Η Πρόταση Παραγγελίας και η Σύμβαση καταχωρούνται στη βάση δεδομένων του Πωλητή για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την επεξεργασία των παραγγελιών και σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με τους όρους του νόμου. Ο Πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση στις Προτάσεις Παραγγελίας του/της στην ενότητα «Η παραγγελία μου». 


3.8

Ο Πωλητής έχει την επιλογή να αποφασίσει να μην αποδεχθεί την Πρόταση Παραγγελίας (i) εάν είναι ελλιπής ή εσφαλμένη, (ii) εάν ένα ή περισσότερα προϊόντα δεν είναι διαθέσιμα ή (iii) εάν υπάρχουν αναφορές ή υποψίες για δόλιες ή παράνομες δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων υποψιών ότι οι αγορές δεν γίνονται από καταναλωτές για προσωπική χρήση αλλά για εμπορικούς σκοπούς. 


Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Missoni ενημερώνει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί και ότι ο Πωλητής δεν θα επεξεργαστεί την Πρόταση Παραγγελίας. 


4. Εγγυήσεις και αναγραφή των τιμών των προϊόντων

4.1

Μέσω της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, ο Πωλητής θα παρέχει στον Πελάτη σύνδεσμο προς την νομική σελίδα του Ιστότοπου, που θα περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: (i) περίληψη των όρων και των διαδικασιών για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και των διαδικασιών και του χρονικού πλαισίου για την επιστροφή των αγορασθέντων προϊόντων, (ii) αναφορά των περιστάσεων στις οποίες αποκλείεται το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη Σύμβαση, καθώς και σύνδεσμο προς την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του Ιστότοπου, ο οποίος περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας της υπηρεσίας εξυπηρέτησης μετά την πώληση.  


Η Missoni υπενθυμίζει σε κάθε Πελάτη ότι παρέχεται νομική εγγύηση όσον αφορά τη συμμόρφωση των προϊόντων. Σε περίπτωση διαφορών που προκύπτουν από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης μεταξύ της Missoni και του κάθε Πελάτη, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας εναλλακτικής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr και διατίθεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εάν ο Πελάτης κατοικεί στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. 


4.2

Οι τιμές των προϊόντων ενδέχεται να υπόκεινται σε ενημερώσεις. Ο Πελάτης οφείλει να ελέγξει την τιμή πριν από την υποβολή της πρότασης παραγγελίας. 


4.3

Όλα τα προϊόντα φέρουν ετικέτα αναγνώρισης με σφραγίδα μίας χρήσης. Ο Πελάτης δεν πρέπει να αφαιρεί από προϊόντα που αγοράζει την ετικέτα και τη σφραγίδα της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος τους, προκειμένου να μην θέσει σε κίνδυνο την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης και να είναι εφικτή η επιστροφή του προϊόντος στον Πωλητή. 


4.4

Εάν ο Πελάτης ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο Πωλητής έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί την επιστροφή ή να μην επιστρέψει πλήρως τα ποσά που καταβλήθηκαν για την αγορά, σε σχέση με τα προϊόντα που στερούνται της σχετικής ετικέτας ή που έχουν αλλοιωθεί ως προς τα ουσιώδη και ποιοτικά χαρακτηριστικά τους ή που έχουν υποστεί ζημιά, όπως διευκρινίζεται καλύτερα στην παράγραφο 9.7. 


4.5

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται από τον Πωλητή καλύπτονται από τη νόμιμη εγγύηση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από την ημερομηνία παράδοσης για ελαττώματα που αφορούν στη συμμόρφωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ένα ελάττωμα συμμόρφωσης μπορεί να αναφερθεί επικοινωνώντας με την Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών. Σε περίπτωση ελαττώματος συμμόρφωσης, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα να ζητήσει επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που τα προαναφερθέντα μέσα αποκατάστασης δεν είναι δυνατά ή είναι υπερβολικά επαχθή, ο Πελάτης δικαιούται μείωση του καταβληθέντος τιμήματος ή καταγγελία της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 135-βis του ιταλικού Κώδικα Καταναλωτή. 

5. Πληρωμές

5.1

Ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει την τιμή των προϊόντων που περιέχονται στην Πρόταση Παραγγελίας και τα σχετικά έξοδα αποστολής με τους τρόπους που υποδεικνύονται στον Ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεώνονται έξοδα που υπερβαίνουν τα πραγματικά έξοδα του Πωλητή για το επιλεγμένο μέσο πληρωμής. 


5.2 

Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, θα γίνει προσωρινή δέσμευση του ποσού που αντιστοιχεί στην τιμή και στα τυχόν έξοδα αποστολής των προϊόντων που καλύπτονται από την Πρόταση Παραγγελίας, όταν θα λάβει χώρα η αποστολή της Πρότασης Παραγγελίας.  


Μετά την επεξεργασία της Πρότασης Παραγγελίας και την αποστολή της Επιβεβαίωσης Παραγγελίας, θα πραγματοποιηθεί χρέωση που αντιστοιχεί στο οφειλόμενο από τον Πελάτη ποσό και θα αρθεί η προσωρινή δέσμευση του ποσού. Η προσωρινή δέσμευση θα αρθεί επίσης σε περίπτωση μη αποδοχής (ακόμη και μερικής) της Πρότασης Παραγγελίας. 


Σε περίπτωση πληρωμής με πιστωτική/χρεωστική κάρτα, οι οικονομικές πληροφορίες (π.χ. αριθμός πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας ή ημερομηνία λήξης) θα προωθηθούν, μέσω κρυπτογραφημένου πρωτοκόλλου, στις τράπεζες και/ή στους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές που παρέχουν τις σχετικές υπηρεσίες ηλεκτρονικών πληρωμών εξ αποστάσεως, αποκλείοντας την πρόσβαση τρίτων στις πληροφορίες αυτές με οποιονδήποτε τρόπο. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ από τον Πωλητή παρά μόνο για την ολοκλήρωση των διαδικασιών που σχετίζονται με την αγορά και για την έκδοση τυχόν σχετικών επιστροφών σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, μετά την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ή/και σε περίπτωση διαπιστωμένων ελαττωμάτων του προϊόντος μετά την προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ή εάν είναι απαραίτητο να αποτραπούν ή να αναφερθούν στην αστυνομία τυχόν δόλιες πράξεις που διαπράχθηκαν στον Ιστότοπο.  


5.3

Σε περίπτωση προ-παραγγελίας, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.5 κατωτέρω, ο Πελάτης μπορεί να πληρώσει το τίμημα μόνο με πιστωτική/χρεωστική κάρτα που έχει ημερομηνία λήξης τουλάχιστον 12 μήνες από την ημερομηνία αποστολής της Πρότασης προ-παραγγελίας (όπως ορίζεται κατωτέρω).  


Όταν αποστέλλεται πρόταση προ-παραγγελίας, ο Πελάτης δεν χρεώνεται με κανένα ποσό. Η Missoni θα ελέγξει μόνο τη μέθοδο πληρωμής που έχει δηλωθεί. 


Η τιμή θα χρεωθεί στον Πελάτη όταν η Missoni αποστείλει την Επιβεβαίωση Παραγγελίας. 

6. Αποστολή, παράδοση προϊόντων, κράτηση και προ-παραγγελία

6.1

Πληροφορίες σχετικά με τις ειδικές μεθόδους αποστολής και παράδοσης των προϊόντων μπορείτε να βρείτε στην ενότητα Εξυπηρέτησης Πελατών. Ο Πελάτης πρέπει να δώσει προσοχή στα όσα αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα, δεδομένου ότι οι πληροφορίες που περιέχονται εκεί αποτελούν αναπόσπαστο και ουσιαστικό μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και, ως εκ τούτου, τεκμαίρεται ότι είναι πλήρως γνωστές και αποδεκτές κατά τη στιγμή της αποστολής μιας Πρότασης Παραγγελίας. 


6.2

Μετά την αποστολή των προϊόντων, η Missoni θα στείλει στον Πελάτη ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την αποστολή (το «Μήνυμα Επιβεβαίωσης Αποστολής»). 


Ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να παραλάβει τα προϊόντα που αγόρασε σε μια διεύθυνση της επιλογής του στη χώρα αγοράς, μεταξύ εκείνων που αναφέρονται στον Ιστότοπο. Δεν είναι δυνατή η παραλαβή των προϊόντων που αγοράζονται στον ιστότοπο στους δήμους Livigno και Campione d'Italia ή σε ταχυδρομικές θυρίδες ή/και poste restante: εάν ένας από αυτούς τους προορισμούς αναφέρεται στην Πρόταση Παραγγελίας, η Missoni θα ενημερώσει τον Πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι η σύμβαση δεν μπορεί να συναφθεί και ότι ο Πωλητής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προχωρήσει στην παράδοση.  


6.3

Όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να παραλάβει τα προϊόντα που αγόρασε σε ένα κατάστημα Missoni επιλέγοντας την επιλογή «Παραλαβή από κατάστημα». Η Missoni θα σας ενημερώσει για την άφιξη των προϊόντων στο επιλεγμένο κατάστημα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην περίπτωση αυτή, ο Πελάτης πρέπει να παραλάβει τα προϊόντα που αγόρασε πηγαίνοντας στο επιλεγμένο κατάστημα Missoni μέχρι και το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες από την αποστολή της προαναφερθείσας ειδοποίησης, επιδεικνύοντας στον πωλητή αντίγραφο του μνήματος επιβεβαίωσης αποστολής και την ταυτότητα του/της. Σε περίπτωση που η παραγγελία παραληφθεί από άλλο άτομο, το άτομο αυτό θα πρέπει να επιδείξει φωτοτυπία της ταυτότητας του Πελάτη, μαζί με το σχετικό πληρεξούσιο, τη δική του ταυτότητα και το Μήνυμα Επιβεβαίωσης Αποστολής. 


Εάν τα προϊόντα δεν παραληφθούν εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας, η σύμβαση λύνεται αυτομάτως. Κατά συνέπεια, δεν θα είναι πλέον δυνατή η παραλαβή των προϊόντων, τα οποία θα επιστραφούν στον Πωλητή από το προσωπικό του επιλεγμένου καταστήματος. Ως αποτέλεσμα της καταγγελίας της Σύμβασης, θα επιστραφεί στον Πελάτη το ποσό που έχει καταβληθεί, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα που ορίζονται στην παράγραφο 9.2 κατωτέρω. 


Με την επιλογή «Παραλαβή από το κατάστημα», η πληρωμή δεν μπορεί να γίνει στο κατάστημα Missoni. 


6.4

Όπου υπάρχει δυνατότητα, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να κάνει κράτηση ορισμένων προϊόντων σε ένα κατάστημα Missoni, επιλέγοντας την επιλογή «Κράτηση στο κατάστημα» στο σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο του προϊόντος. Ο Πελάτης θα ανακατευθύνεται σε μια σελίδα στον Ιστότοπο όπου θα πρέπει να εισάγει ορισμένα προσωπικά δεδομένα (όνομα, επώνυμο, αριθμό τηλεφώνου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) και θα μπορεί να κλείσει ραντεβού στο κατάστημα Missoni όπου διατίθεται το προϊόν. 


Ο Πωλητής, μέσω των βοηθών πωλήσεων, θα κρατήσει τα προϊόντα που έχουν δεσμευτεί για έως και 72 ώρες μετά την κράτηση. Μετά τη λήξη αυτής της προθεσμίας, η Missoni δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων.  


Όλα τα προσωπικά δεδομένα του Πελάτη θα υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες, θα πρέπει να ανατρέξετε στην ενότητα της Πολιτικής Απορρήτου.  


Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης δεν ισχύουν για την επιλογή «Κράτηση στο κατάστημα». 


6.5

Η Missoni διατηρεί το δικαίωμα να συμπεριλάβει στον Ιστότοπο προϊόντα που ενδέχεται να μην είναι άμεσα διαθέσιμα λόγω του αποκλειστικού τους χαρακτήρα ή/και για λόγους παραγωγής. Όπου υποδεικνύεται στον Ιστότοπο, ο Πελάτης μπορεί να επιλέξει να προπαραγγείλει ένα προϊόν επιλέγοντας την επιλογή αυτή στο αντίστοιχο εικονίδιο. Για να προ-παραγγείλει προϊόντα στον Ιστότοπο, ο Πελάτης πρέπει (i) να τοποθετήσει τα επιλεγμένα προϊόντα στο «Καλάθι Αγορών» κάνοντας κλικ στο κατάλληλο κουμπί, (ii) να συμπληρώσει την πρόταση παραγγελίας, (iii) να επιλέξει τον τρόπο πληρωμής ανάμεσα στους διαθέσιμους τρόπους, (iv) να αποδεχθεί τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και την Πολιτική Απορρήτου και (v) να αποστείλει την προ-παραγγελία στη Missoni μέσω του Ιστότοπου (η «Πρόταση Προπαραγγελίας»). Η τιμή των προϊόντων για τα οποία έχει γίνει προ-παραγγελία θα παραμείνει η τιμή που θα δει στον Ιστότοπο ο Πελάτης κατά τη στιγμή της ολοκλήρωσης της προ-παραγγελίας. 


Η διαβίβαση της Πρότασης Προ-παραγγελίας αποτελεί δεσμευτική πρόταση αγοράς για τον Πελάτη, σχετικά με τα επιλεγμένα προϊόντα, η οποία διέπεται από τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, με την επιφύλαξη του δικαιώματος υπαναχώρησης που προβλέπεται στην παράγραφο 8 κατωτέρω. 


Η Missoni θα στείλει στον Πελάτη ένα αυτόματο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της Πρότασης Προ-παραγγελίας. Το αργότερο εντός 12 μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της Πρότασης Προ-παραγγελίας, η Missoni αποστέλλει στον Πελάτη είτε μια Επιβεβαίωση Παραγγελίας, με την οποία οριστικοποιείται η Σύμβαση, είτε μια ειδοποίηση απόρριψης. 


Οι παρόντες Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης ισχύουν για τα προϊόντα που έχουν προ-παραγγελθεί. 

7. Εξυπηρέτηση πελατών

Οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να ζητηθεί επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών ή μέσω πρόσβασης στον χώρο εξυπηρέτησης πελατών. 

8. Δικαίωμα υπαναχώρησης

Κάντε κλικ εδώ συνδέσμου] για να δείτε την Πολιτική του Δικαιώματος Υπαναχώρησης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης. 


9. Χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες επιστροφής χρημάτων

9.1

Μετά την επιστροφή των προϊόντων από τον Πελάτη, ο Πωλητής προβαίνει στους απαραίτητους ελέγχους για τη συμμόρφωση των προϊόντων προς τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην παράγραφο 9.7. Εάν οι έλεγχοι ολοκληρωθούν με επιτυχία, ο Πωλητής αποστέλλει ηλεκτρονικό μήνυμα με τη σχετική επιβεβαίωση της αποδοχής των προϊόντων που επιστρέφονται με τον τρόπο αυτό. Εάν οι έλεγχοι αποτύχουν, ο Πωλητής αποστέλλει ειδοποίηση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ότι τα επιστρεφόμενα προϊόντα έχουν υποστεί μείωση της αξίας τους λόγω μη συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παραγράφου 9.7. Ταυτόχρονα, ο Πωλητής ενημερώνει και τον Πελάτη για το ποσό που θα αφαιρεθεί από τα ποσά που καταβλήθηκαν για την αγορά των επιστρεφόμενων προϊόντων, με την επιφύλαξη της δυνατότητας να αποκτήσει εκ νέου τα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία επιστράφηκαν στον Πωλητή, με έξοδα του Πελάτη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 9.7 κατωτέρω. 

 

9.2 

Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιεί ο Πελάτης, η πλήρης ή μερική επιστροφή χρημάτων δρομολογείται από τον Πωλητή στο συντομότερο δυνατό χρόνο και σε κάθε περίπτωση - αφού επαληθευτεί ότι η υπαναχώρηση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους που ορίζονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και στην Πολιτική Δικαιώματος Υπαναχώρησης - εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής έλαβε γνώση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη παραλάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα ή ότι του έχει προσκομιστεί απόδειξη ότι τα προϊόντα έχουν ήδη αποσταλεί (όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα) και νομιμοποιείται να παρακρατήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρι τότε. 

 

9.3 

Ο Πωλητής θα προβεί στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποίησε ο Πελάτης για την αγορά των επιστρεφόμενων προϊόντων. Εάν ο παραλήπτης των προϊόντων που αναφέρεται στην Πρόταση Παραγγελίας δεν αντιστοιχεί στο πρόσωπο που κατέβαλε τα οφειλόμενα ποσά για την αγορά τους, σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, ο Πωλητής θα επιστρέψει το ποσό αποκλειστικά στο πρόσωπο που κατέβαλε την πληρωμή. 

 

9.4 

Η ημερομηνία αξίας της πληρωμής επαναπίστωσης είναι η ίδια με εκείνη της χρέωσης. Κατά συνέπεια, ο Πελάτης δεν θα υποστεί καμία ζημία από πλευράς τραπεζικών τόκων. 

 

9.5 

Ο Πωλητής χρησιμοποιεί την εταιρεία DHL ως μεταφορέα για την επιστροφή των προϊόντων. Ο Πελάτης μπορεί να επιστρέψει τα προϊόντα στον Πωλητή μέσω της DHL, χρησιμοποιώντας την προεκτυπωμένη αυτοκόλλητη ετικέτα που επισυνάπτεται στο δέμα που περιέχει τα προϊόντα, χωρίς να χρειάζεται να καταβάλει ο ίδιος τα απαραίτητα τέλη. Σύμφωνα με τις διαδικασίες και τους όρους που προβλέπονται για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, η μέθοδος αυτή επιτρέπει στον Πωλητή να πληρώσει απευθείας, για λογαριασμό του Πελάτη, τα έξοδα επιστροφής των αγορασθέντων προϊόντων, απαλλάσσοντάς τον από κάθε υποχρέωση πληρωμής του μεταφορέα. Η μέθοδος αυτή επιτρέπει επίσης να επαληθεύεται ανά πάσα στιγμή η θέση κάθε δέματος, απαλλάσσοντας τον Πελάτη από κάθε ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς των προϊόντων κατά τη μεταφορά. 

 

9.6 

Σε περίπτωση που ο Πελάτης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει μεταφορέα διαφορετικό από αυτόν που υπέδειξε ο Πωλητής για την επιστροφή των προϊόντων, θα καταβάλει προσωπικά τα απαραίτητα έξοδα και θα παραμείνει υπεύθυνος για τυχόν απώλεια ή ζημία των προϊόντων κατά τη μεταφορά, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. 

 

9.7 

Τα προϊόντα μας πρέπει να επιστραφούν αχρησιμοποίητα και καινούργια, σε άριστη κατάσταση και με όλα τα προστατευτικά υλικά, τις ετικέτες, τα καρτελάκια και τα απαιτούμενα αξεσουάρ και έγγραφα. Εάν το προϊόν παρουσιάζει σημάδια φθοράς ή έχει χρησιμοποιηθεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με την αρχική του κατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα να μην δεχτούμε την επιστροφή ή, εναλλακτικά, να μειώσουμε το ποσό της επιστροφής ή της ανταλλαγής. 

Για παράδειγμα, ο Πωλητής μπορεί να μειώσει την επιστροφή χρημάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

  1. εάν τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, φθαρεί, καταστραφεί ή πλυθεί- και/ή 
  2. η συσκευασία που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος (π.χ. η προστατευτική θήκη) δεν έχει επιστραφεί. 

Ο Πελάτης έχει τη δυνατότητα, με δικά του έξοδα, να αποκτήσει εκ νέου τα προϊόντα στην κατάσταση στην οποία επιστράφηκαν στον Πωλητή. 


10. Πολιτική απορρήτου

10.1  

Ο Πελάτης μπορεί να λάβει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα αποκτώντας πρόσβαση στην Πολιτική Απορρήτου που είναι διαθέσιμη στον ακόλουθο σύνδεσμο: Privacy policy

 

10.2 

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών μας και τα συστήματα ασφαλείας που έχουμε υιοθετήσει. 

 

10.3

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εξυπηρέτηση Πελατών μας, επιλέγοντας «Ιδιωτικότητα» στη φόρμα «Επικοινωνία» του Ιστότοπου, ή να στείλετε τυχόν αιτήματα στη διεύθυνση της έδρας του Πωλητή: 

Missoni S.p.A. 

Via Luigi Rossi 52 

21040 – Sumirago (Province of Varese) 


11. Εφαρμοστέο δίκαιο και επίλυση διαφορών

11.1

Οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης διέπονται από το ιταλικό δίκαιο και, ειδικότερα, από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 (Ιταλικός Κώδικας Καταναλωτή), όπως τροποποιείται κατά καιρούς, με ειδική αναφορά στους κανονισμούς για τις συμβάσεις εξ αποστάσεως και από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 70 της 9ης Απριλίου 2003 σχετικά με ορισμένες πτυχές του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

 

11.2

Σε περίπτωση διαφορών μεταξύ του Πωλητή και οποιουδήποτε Πελάτη που απορρέουν από τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, οι Πελάτες ενημερώνονται επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα εναλλακτικής εξωδικαστικής επίλυσης διαφορών, προσβάσιμη στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/odr για τους τελικούς χρήστες που ζουν στην επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν. 


12. Τροποποιήσεις και ενημερώσεις

Η Missoni διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης ανά πάσα στιγμή. Τυχόν τροποποιήσεις ή/και νέοι όροι τίθενται σε ισχύ από τη στιγμή της δημοσίευσής τους στον Ιστότοπο, στη νομική σελίδα που περιέχει τους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, αναφέροντας την έκδοση και την ημερομηνία της ενημέρωσης. Ως εκ τούτου, οι πελάτες καλούνται να συμβουλεύονται την ειδική αυτή σελίδα σε τακτική βάση και σε κάθε περίπτωση πριν από την αποστολή μιας Πρότασης Παραγγελίας.