Σκοπός της Missoni S.p.A. (η «Missoni» ή ο «Πωλητής») είναι να διασφαλίσει ότι θα είστε πλήρως ικανοποιημένοι. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν είστε ικανοποιημένοι από την παραγγελία σας, μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, χωρίς καμία ποινή, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα παράδοσης των προϊόντων που αγοράσατε από τον Ιστότοπο ή, εάν επιλέξατε την επιλογή «Παραλαβή από κατάστημα» κατά τη στιγμή της αγοράς, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της παραγγελίας στο επιλεγμένο κατάστημα Missoni.  

Το δικαίωμα υπαναχώρησης μπορεί να ασκηθεί εναλλακτικά: 

 1. συμπληρώνοντας το «Έντυπο Επιστροφής» (το οποίο είναι σύμμορφο με το υπόδειγμα εντύπου του άρθρου 49, παράγραφος 4, του Ιταλικού Κώδικα Καταναλωτή) που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: Return policy) ή βρίσκεται ηλεκτρονικά στην Σελίδα Εξυπηρέτησης Πελατών- ή 
 2. τηλεφωνώντας στην Εξυπηρέτηση Πελατών και ενεργοποιώντας τη σχετική διαδικασία, όπως περιγράφεται παρακάτω, η οποία προβλέπει την αποστολή από τον Πωλητή Ηλεκτρονικού Μηνύματος Επιβεβαίωσης Υπαναχώρησης. 

Ο Πωλητής θα σας στείλει επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι έλαβε το αίτημα υπαναχώρησης που στάλθηκε μέσω του «Εντύπου Επιστροφής» ή μέσω τηλεφωνικής κλήσης στην Εξυπηρέτηση Πελατών («Μήνυμα Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου Επιβεβαίωσης Υπαναχώρησης»). 

Τα προϊόντα που πρόκειται να επιστραφούν πρέπει να παραδοθούν στον ταχυμεταφορέα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ενημερώσατε τον Πωλητή για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση σύμφωνα με τις μεθόδους και τις διαδικασίες που περιγράφονται ανωτέρω. Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν προωθώντας το πακέτο μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών που έχει υποδείξει ο Πωλητής (DHL) ή μέσω άλλου μεταφορέα.  

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε μεταφορέα διαφορετικό από αυτόν που υπέδειξε ο Πωλητής (την DHL) για την επιστροφή των προϊόντων, θα καταβάλετε προσωπικά τα απαραίτητα έξοδα και θα παραμείνετε υπεύθυνος/η για τυχόν απώλεια ή ζημία των προϊόντων κατά τη μεταφορά. 

Αντίθετα, δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή του επιλεγμένου ενδύματος με άλλο. 


1. Προϋποθέσεις άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης

Το δικαίωμα υπαναχώρησης θεωρείται ότι έχει ασκηθεί κανονικά εάν πληρούνται πλήρως οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 1. το «Έντυπο Επιστροφής» αποστέλλεται απευθείας ηλεκτρονικά μέσω του Ιστότοπου ή έχει γίνει επικοινωνία με την Εξυπηρέτηση Πελατών και έχει ακολουθηθεί η διαδικασία που εξηγείται από αυτήν, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την παραλαβή των προϊόντων ή, εάν έχετε επιλέξει την επιλογή «Παραλαβή από κατάστημα» κατά την αγορά, από την ημερομηνία που έγινε η παραλαβή της παραγγελίας από ένα κατάστημα Missoni, 
 2. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν χρησιμοποιηθεί, φθαρεί, πλυθεί και πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις απαιτήσεις που περιγράφονται στην ενότητα «Έλεγχοι Συμμόρφωσης» παρακάτω, 
 3. η ετικέτα αναγνώρισης πρέπει να εξακολουθεί να είναι προσαρτημένη στα προϊόντα και να φέρει τη σφραγίδα μίας χρήσης που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προϊόντων, 
 4. τα προϊόντα πρέπει να επιστραφούν στην αρχική τους συσκευασία, 
 5. τα επιστρεφόμενα προϊόντα πρέπει να παραδοθούν στον μεταφορέα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από τη στιγμή που ενημερώσατε τον Πωλητή για την απόφασή σας να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και λάβατε το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επιβεβαίωσης υπαναχώρησης- και 
 6. τα προϊόντα δεν πρέπει να έχουν υποστεί ζημιά. 

Εάν έχετε συμμορφωθεί με όλους τους απαιτούμενους όρους, ο Πωλητής θα σας επιστρέψει πλήρως την τιμή των προϊόντων που αγοράσατε. Εάν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε την εταιρεία ταχυμεταφορών που έχει επιλέξει ο Πωλητής για την αποστολή των προϊόντων που αγοράσατε (την DHL), δεν θα χρειαστεί, ωστόσο, να πληρώσετε εσείς τα έξοδα επιστροφής, καθώς ο Πωλητής θα πληρώσει την εταιρεία ταχυμεταφορών DHL για λογαριασμό σας, αφαιρώντας από την επιστροφή χρημάτων σας ένα ποσό ίσο με το κόστος που προέκυψε προηγουμένως για την παράδοση των προϊόντων που παραδόθηκαν στο σπίτι σας.  

Σε περίπτωση που αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε μεταφορέα διαφορετικό από αυτόν που υπέδειξε ο Πωλητής (την DHL) για την επιστροφή των προϊόντων, θα καταβάλετε προσωπικά τα απαραίτητα έξοδα και θα παραμείνετε υπεύθυνος/η για τυχόν απώλεια ή ζημία των προϊόντων κατά τη μεταφορά. 

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν η επιστροφή σας δεν μπορεί να γίνει δεκτή επειδή δεν πληροί τους όρους 1) και 5) της προηγούμενης παραγράφου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να επιλέξετε να πάρετε πίσω τα προϊόντα που αγοράσατε με δικά σας έξοδα. Εάν αρνηθείτε την παράδοση αυτή, ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να παρακρατήσει τα προϊόντα και το ποσό που αντιστοιχεί στην τιμή αγοράς των προϊόντων. 

Τα αρώματα και οι κάλτσες δεν επιστρέφονται.   

Ο Πωλητής διατηρεί το δικαίωμα να χαρακτηρίσει άλλα προϊόντα στον ιστότοπο ως «μη επιστρεπτέα». Αυτό θα αναφέρεται στις λεπτομέρειες στη σελίδα που αφορά το μη επιστρεπτέο προϊόν. 


2. Έλεγχοι συμμόρφωσης

Τα προϊόντα μας πρέπει να επιστραφούν αχρησιμοποίητα και καινούργια, σε άριστη κατάσταση και με όλα τα προστατευτικά υλικά, τις ετικέτες, τα καρτελάκια και τα απαιτούμενα αξεσουάρ και έγγραφα. Εάν το προϊόν παρουσιάζει σημάδια φθοράς ή έχει χρησιμοποιηθεί ή τροποποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με την αρχική του κατάσταση, διατηρούμε το δικαίωμα να μην δεχτούμε την επιστροφή ή, εναλλακτικά, να μειώσουμε το ποσό της επιστροφής ή της ανταλλαγής. 

Για παράδειγμα, ενδέχεται να μειώσουμε την επιστροφή χρημάτων στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 1. τα προϊόντα έχουν χρησιμοποιηθεί, φθαρεί, καταστραφεί ή πλυθεί, 
 2. η ετικέτα αναγνώρισης με τη σφραγίδα μίας χρήσης δεν είναι προσαρτημένη στο προϊόν (ή στα προϊόντα) ή δεν έχει επιστραφεί. Λάβετε υπόψη ότι η ετικέτα αναγνώρισης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε προϊόντος- και/ή 
 3. δεν έχετε επιστρέψει τη συσκευασία που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του προϊόντος (π.χ. τη θήκη προστασίας). 

Εάν είναι απαραίτητο να μειώσουμε την επιστροφή χρημάτων σας για οποιονδήποτε από αυτούς τους λόγους, θα σας ενημερώσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε (εναλλακτικά της μειωμένης επιστροφής χρημάτων) να επιλέξετε να σας αποσταλούν τα προϊόντα με δικά σας έξοδα. Εάν αρνηθείτε αυτή την επιλογή, η Missoni διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει τα προϊόντα και το ποσό που αναφέρεται για τη μείωση της επιστροφής λόγω της μειωμένης αξίας των επιστρεφόμενων προϊόντων. 

Εάν ς αρνηθείτε την παραλαβή, η Missoni διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει τα προϊόντα και το ποσό που αναφέρεται για τη μείωση της επιστροφής λόγω της μειωμένης αξίας των επιστρεφόμενων προϊόντων. 


3. Χρονοδιάγραμμα και διαδικασίες επιστροφής χρημάτων

Αφού ο Πωλητής παραλάβει την επιστροφή σας και ελέγξει ότι πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της επιστροφής ή, εάν τα επιστρεφόμενα προϊόντα έχουν υποστεί αισθητή μείωση της αξίας τους, θα λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα σας ενημερώνει για το ποσό που αφαιρείται από την επιστροφή χρημάτων. Ανεξαρτήτως του τρόπου πληρωμής που χρησιμοποιείτε, η πλήρης ή μερική επιστροφή χρημάτων δρομολογείται από τον Πωλητή στο συντομότερο δυνατό χρόνο και σε κάθε περίπτωση - αφού επαληθευτεί ότι η υπαναχώρηση πραγματοποιήθηκε σε πλήρη συμμόρφωση με τους όρους που ορίζονται στους Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης και στην Πολιτική Δικαιώματος Υπαναχώρησης - εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία ο Πωλητής έλαβε γνώση της άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη παραλάβει τα επιστρεφόμενα προϊόντα ή ότι του έχει προσκομιστεί απόδειξη ότι τα προϊόντα έχουν ήδη αποσταλεί (όποιο από τα δύο συμβεί νωρίτερα) και νομιμοποιείται να παρακρατήσει την επιστροφή χρημάτων μέχρι τότε. 

 

Ο πραγματικός χρόνος πίστωσης ή επιστροφής των ποσών που καταβάλατε για την αγορά των προϊόντων εξαρτάται από τη μέθοδο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε: 

 

 1. αγορά με πιστωτική/χρεωστική κάρτα: ο χρόνος επιστροφής εξαρτάται από την εταιρεία έκδοσης της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, αλλά συνήθως η επιστροφή πραγματοποιείται εντός του χρόνου που απαιτείται για την έκδοση δύο εκκαθαριστικών σημειωμάτων. Υπενθυμίζουμε ότι η ημερομηνία αξίας της πληρωμής επαναπίστωσης είναι η ίδια με εκείνη της χρέωσης- συνεπώς, δεν θα υποστείτε καμία απώλεια από πλευράς τραπεζικών τόκων. 
 2. αγορά μέσω PayPal (αν διατίθεται): η επιστροφή χρημάτων θα γίνει στο λογαριασμό σας στο PayPal και θα εμφανιστεί αμέσως στον λογαριασμό σας. Ο χρόνος επιστροφής των χρημάτων στην πιστωτική κάρτα από το λογαριασμό PayPal εξαρτάται από την τράπεζα που εξέδωσε την κάρτα. 

 


4. Ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος

Όλα τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση από τον Πωλητή φέρουν ετικέτα αναγνώρισης με σφραγίδα μίας χρήσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των προϊόντων. Σας συνιστούμε να δοκιμάσετε το προϊόν χωρίς να αφαιρέσετε την ετικέτα και τη σφραγίδα, καθώς τυχόν επιστρεφόμενα προϊόντα δεν θα γίνονται δεκτά χωρίς αυτά. 

5. Μεταφορέας του πωλητή

Οι επιστροφές μπορούν να αποσταλούν μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών που έχει υποδείξει ο Πωλητής (την DHL), χρησιμοποιώντας την προεκτυπωμένη αυτοκόλλητη ετικέτα που θα βρείτε μέσα στο δέμα σας. Αυτή η μέθοδος θα επιτρέψει στον Πωλητή να πληρώσει για την παράδοση εκ μέρους σας και να ελέγξει ανά πάσα στιγμή πού βρίσκεται το δέμα σας. Επικοινωνήστε με την DHL για να κανονίσετε την παραλαβή. Σε περίπτωση που αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε μεταφορέα διαφορετικό από αυτόν που υπέδειξε ο Πωλητής για την επιστροφή των προϊόντων, θα πρέπει να καταβάλετε προσωπικά τα απαραίτητα έξοδα για την επιστροφή και θα παραμείνετε υπεύθυνος/η για τυχόν απώλεια ή ζημία των προϊόντων κατά τη μεταφορά. 

6. Ιταλικός Κώδικας Καταναλωτή

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις για την Άσκηση του Δικαιώματος Υπαναχώρησης, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης, διέπονται από το ιταλικό δίκαιο και ιδίως από το νομοθετικό διάταγμα αριθ. 206 της 6ης Σεπτεμβρίου 2005 (ο Ιταλικός Κώδικας Καταναλωτή), όπως εκάστοτε τροποποιείται. 

Έντυπο για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης

Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης και να επιστρέψετε τα προϊόντα συμπληρώνοντας το «Έντυπο επιστροφής» (σύμφωνα με το υπόδειγμα του άρθρου 49, παράγραφος 4, του Ιταλικού Κώδικα Καταναλωτή) που είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: Returns) ή θα το βρείτε ηλεκτρονικά στη σελίδα εξυπηρέτησης πελατών.